Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010214738

Ημ/νια Δημοσίευσης : 16/03/2022

Αριθμός: 058 / 2022

Πρωτόκολλο: 9232/2022

Προθεσμία υποβολής: 21/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΟΠΑ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-058-22PROC010214738