Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010139401

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/03/2022

Αριθμός: 046 / 2022

Πρωτόκολλο: 7292/2022

Προθεσμία υποβολής: 08/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «συνολικό κόστος προμήθειας 200 δωροεπιταγών που θα δοθούν στα παιδιά των μελών της Πανεπιστημιακής κοινότητας στα πλαίσια αποκριάτικης εκδήλωσης του ΟΠΑ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11294501» και τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α. ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) [ΕΡ-2945-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-046-22PROC010139401