Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010117583

Ημ/νια Δημοσίευσης : 25/02/2022

Αριθμός: 044 / 2022

Πρωτόκολλο: 6866/2022

Προθεσμία υποβολής: 02/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Αποστολή ενημερωτικών φυλλαδίων του μεταπτυχιακού σε εταιρείες εντός Αττικής (4η ΕΔΕ 28/01/2022)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000721» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA)" ΣΕΙΡΑ 2021-2023 - [ΜΤ-0007-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-044-22PROC010117583