Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010117243

Ημ/νια Δημοσίευσης : 25/02/2022

Αριθμός: 043 / 2022

Πρωτόκολλο: 6829/2022

Προθεσμία υποβολής: 02/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά toner για τις ανάγκες του εργαστηρίου Eurolab» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309501» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - [ΕΡ-3095-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-043-22PROC010117243