Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010116702

Ημ/νια Δημοσίευσης : 25/02/2022

Αριθμός: 041 / 2022

Πρωτόκολλο: 6826/2022

Προθεσμία υποβολής: 02/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά Η/Υ για τις ανάγκες της Αναπλ. Καθηγήτριας κας Πουλυμενάκου Αγγελικής» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309401» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - [ΕΡ-3094-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-041-22PROC010116702