ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π

Ημ/νια Δημοσίευσης : 11/02/2022

Αριθμός: 04 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/5192-22

Προθεσμία υποβολής: 04/03/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου (1) «Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.» της Πράξης «Αναβάθμιση της ποιότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του. Υποστήριξη της ΜΟ.ΔΙ.Π.» μέσω της Πράξης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» με Κωδικό ΟΠΣ 5093119, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή και Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κ. Βασίλειο Βασδέκη, προτίθεται σύμφωνα με την από 09/02/2022 απόφαση της 110ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΩΧ32469Β4Μ-ΨΤ7) να απασχολήσει με σύμβαση έργου ένα (1) φυσικό πρόσωπο, Ειδικό σε θέματα πληροφορικής, επεξεργασίας και διαχείρισης δεδομένων. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, είναι το εξής:
Το έργο που ανατεθεί σχετίζεται  με την συμβολή του στην υλοποίηση, παρακολούθηση και εφαρμογή της εσωτερικής διασύνδεσης των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων του Ιδρύματος με το πληροφοριακό σύστημα- αποθετήριο της Μονάδας Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του ΟΠΑ και της εξωτερικής διασύνδεσης του αποθετηρίου με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Συστήμα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Η εσωτερική και εξωτερική διασύνδεση αποβλέπει στην δυνατότητα αυτοματοποιημένης συλλογής και μεταφοράς δεδομένων ποιότητας του Ιδρύματος μέσω του αποθετηρίου της ΜΟΔΙΠ στο ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ καθώς και της εξαγωγής σχετικών αναφορών. Επιπλέον, η υλοποίηση του έργου απαιτεί α) συνεργασία με το γραφείο της ΜΟΔΙΠ, τις διοικητικές υπηρεσίες για την αναζήτηση πληροφοριών και παροχής οδηγιών και β) σύνταξη αναφορών για την πορεία του έργου. Συμμετοχή στα Παραδοτέα έργου: Συμμετοχή στο ΠΕ3: Διοικητική, διαχειριστική και τεχνική υποστήριξη έργου ΠΕ3.1: Εκθέσεις για τη διοικητική/διαχειριστική/τεχνική υποστήριξη του έργου.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-04-989Τ469Β4Μ-ΧΡ3Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΜΟ.ΔΙ.Π