Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010102526

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/02/2022

Αριθμός: 035 / 2022

Πρωτόκολλο: 6664/2022

Προθεσμία υποβολής: 01/03/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος ΟΔΕ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309201» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - [ΕΡ-3092-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-035-22PROC010102526