ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS (ARSINOE) (position code 3420-PR2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 11/03/2022

Αριθμός: 01 / 2022

Πρωτόκολλο: 1807/4419-22

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMICSOLUTIONS AND INNOVATIONS (ARSINOE) (position code 3420-PR2)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-01-Ψ3ΩΩ469Β4Μ-ΡΡ4

----

File: RESULTS-INVITATION-2022-01