Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC010003764

Ημ/νια Δημοσίευσης : 04/02/2022

Αριθμός: 026 / 2022

Πρωτόκολλο: 3806/2022

Προθεσμία υποβολής: 09/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Αναλογική καταβολή εξέταστρων των συμμετεχόντων στις εξετάσεις πιστοποίησης της Κινεζικής ως ξένης γλώσσας που θα διενεργηθούν το 2022 στο Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11170209» και τίτλο «BUSINESS CONFUCIUS INSTITUTE IN ATHENS - [ΕΡ-1702-09]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-026-22PROC010003764