Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009996078

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/02/2022

Αριθμός: 022 / 2022

Πρωτόκολλο: 3752/2022

Προθεσμία υποβολής: 08/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά 2 Laptop και 2 τσαντών μεταφοράς κατόπιν αιτήματος του κου Χ. Λάζαρη» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309401» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - [ΕΡ-3094-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-022-22PROC009996078