Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009967578

Ημ/νια Δημοσίευσης : 27/01/2022

Αριθμός: 018 / 2022

Πρωτόκολλο: 2400/2022

Προθεσμία υποβολής: 01/02/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Φωτογράφιση και βιντεοσκόπηση στο πλαίσιο της ορκωμοσίας που θα πραγματοποιηθεί στις 18/02/2022» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000918» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION - MBA INTERNATIONAL)", ΣΕΙΡΑ 2018-2020 - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0009-18]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-018-22PROC009967578