ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SMART WATER FUTURES: DESIGNING THE NEXT GENERATION OF URBAN DRINKING WATER SYSTEMS-WATER FUTURES (position code 3366-PR5)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 11/02/2022

Αριθμός: 97 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/49916-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-97-Ρ1ΚΑ469Β4Μ-ΤΨΜ


FileRESULTS-INVITATION-2021-97