Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009927430

Ημ/νια Δημοσίευσης : 17/01/2022

Αριθμός: 008 / 2022

Πρωτόκολλο: 1852/2022

Προθεσμία υποβολής: 22/01/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Εκτύπωση 23 πτυχίων και δίπτυχων (folder) στο πλαίσιο της τελετής αποφοίτησης του Τμήματος Πλήρους Φοίτησης που θα πραγματοποιηθεί στις 18/02/2022» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31001018» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
(Δ.Π.Μ.Σ) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION -- MBA INTERNATIONAL)" - ΣΕΙΡΑ 2018-2019
- ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0010-18]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-008-22PROC009927430