ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/12/2021

Αριθμός: 95 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/48665-21

Προθεσμία υποβολής: 05/01/2022

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου/προγράμματος με τίτλο «Ενίσχυση και βελτιστοποίηση λειτουργίας υπηρεσιών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» και κωδικό ΕΛΚΕ 11340401, που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ) που προήλθαν δυνάμει των 130/06-04-2001, 1119/13-07-2001 και 30339/ΚΑ/06-02-2002 αποφάσεων του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή του ΟΠΑ κ. Δημήτριο Καρλή, προτίθεται σύμφωνα με την από 08/12/2021 απόφαση της 106ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΨΦ34469Β4Μ-ΤΤΤ) να απασχολήσει με σύμβαση έργου δύο (2) φυσικά πρόσωπα, για τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων που υλοποιούνται από τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής:  
Α) συμβουλευτική υποστήριξη στις διαδικασίες ένταξης των έργων στη διαχείριση του ΕΛΚΕ
και
Β) διαχειριστική παρακολούθηση των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των έργων και των αναμορφώσεών τους που περιλαμβάνει:
- την επεξεργασία και υποβολή στις διαχειριστικές αρχές αιτημάτων χρηματοδότησης και λοιπών απαιτούμενων εγγράφων
- τον έλεγχο της κανονικότητας και νομιμότητας των δαπανών των έργων
- τον έλεγχο των οικονομικών υποχρεώσεων των έργων
- την κατάρτιση συμβάσεων ερευνητικού και λοιπού προσωπικού
- την παρακολούθηση των ταμειακών διευκολύνσεων των έργων
- την προετοιμασία και υποστήριξη τυχόν ελέγχων οικονομικού αντικειμένου των έργων καθώς και τη σύνταξη και υποβολή αναφορών, δελτίων δήλωσης δαπανών και εκθέσεων στους φορείς χρηματοδότησης
- την παρακολούθηση των χρονοδιαγραμμάτων των έργων, οικονομική ολοκλήρωση των έργων και τυχόν λογιστική ή ταμειακή τακτοποίησή τους
- την τήρηση σχετικού ηλεκτρονικού και φυσικού αρχείου

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-95-6ΒΨΧ469Β4Μ-963
Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΥΟ (2) ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΛΚΕ/ΟΠΑ