Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009920423

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/01/2022

Αριθμός: 006 / 2022

Πρωτόκολλο: 1670/2022

Προθεσμία υποβολής: 18/01/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης τηλεφωνικού δικτύου του Πανεπιστημίου στο κτίριο επί της οδού Ευελπίδων 47, καθώς και στο κτίριο του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ για το έτος 2022. Το τηλεφωνικό αυτό σύστημα εξυπηρετεί τις ανάγκες σε τηλεφωνικές υπηρεσίες των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας καθώς και των υπαλλήλων του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ και χρήζει συντήρησης απαραίτητης για την απρόσκοπτη λειτουργία του.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «52022» και τίτλο «Λειτουργία Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (έξοδα)»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-006-22PROC009920423