Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 22PROC009902162

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/01/2022

Αριθμός: 002 / 2022

Πρωτόκολλο: 957/2022

Προθεσμία υποβολής: 15/01/2022

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Πραγματοποίηση διαφημιστικής εκστρατείας σε ψηφιακά μέσα, Google, Facebook & Linkedin για την αύξηση της αναγνωρισιμότητας του προγράμματος και την προσέλκυση υποψηφίων για το καινούριο ακαδημαϊκό έτος» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000721» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ(Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA)" ΣΕΙΡΑ 2021-2023 - [ΜΤ-0007-21]»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2022-002-22PROC009902162