Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009625159

Ημ/νια Δημοσίευσης : 29/11/2021

Αριθμός: 137 / 2021

Πρωτόκολλο: 45469/2021

Προθεσμία υποβολής: 04/12/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών εστίασης (γεύματος εργασίας) οκτώ (8) ατόμων αναφορικά με το πρόγραμμα Erasmus+ 2020-21.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό «11329601» και τίτλο «ERASMUS+ 2020-2021 [ΕΡ-3296-01]».              

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-137-21PROC009625159