Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009600892

Ημ/νια Δημοσίευσης : 24/11/2021

Αριθμός: 134 / 2021

Πρωτόκολλο: 44277/2021

Προθεσμία υποβολής: 29/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά 40 φορητών φορτιστών (power bank) με σκοπό την απονομή τους σε προπτυχιακούς φοιτητές» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11315401» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - [ΕΡ-3154-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-134-21PROC009600892