Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009581792

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/11/2021

Αριθμός: 131 / 2021

Πρωτόκολλο: 43586/2021

Προθεσμία υποβολής: 27/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά αναμνηστικού δώρου (43) για τους φοιτητές της σειράς 2018-19 και συνεργάτες του προγράμματος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31003018» και τίτλο «ΜΠΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2018-2019 - [ΜΤ-0030-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-131-21PROC009581792