ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMIC SOLUTIONS AND INNOVATIONS (ARSINOE) (position code 3420-PR1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 30/12/2021

Αριθμός: 87 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/42860-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "CLIMATE RESILIENT-REGIONS THROUGH SYSTEMICSOLUTIONS AND INNOVATIONS (ARSINOE)" (position code 3420-PR1)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-87-ΨΖ01469Β4Μ-952

----

File: RESULTS-INVITATION-2021-87