Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009575683

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/11/2021

Αριθμός: 127 / 2021

Πρωτόκολλο: 43331/2021

Προθεσμία υποβολής: 27/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παραγωγή απολογιστικού οπτικοακουστικού υλικού (video) για τις ανάγκες προώθησης του ΟΠΑ RUN» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN - [ΕΡ-2826-01]».        

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-127-21PROC009575683