Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009577413

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/11/2021

Αριθμός: 129 / 2021

Πρωτόκολλο: 43422/2021

Προθεσμία υποβολής: 27/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Ολοσέλιδη καταχώριση στην έκδοση "Πάμε Πανεπιστήμιο 2022" με σκοπό την προβολή και διαφήμιση του Τμήματος ΔΕΤ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309401» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - [ΕΡ-3094-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-129-21PROC009577413