ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/11/2021

Αριθμός: 89 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/41072-21

Προθεσμία υποβολής: 25/11/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου, με ένα (1) φυσικό πρόσωπο, στο πλαίσιο του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA)», με κωδικό 310007 (ΜΤ-0007)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ/ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA)», με κωδικό 310007 (ΜΤ-0007) και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Βασίλειο Παπαδάκη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 03/11/2021 απόφαση της 103ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Ακαδημαϊκού Έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΨΔ5Ι469Β4Μ-50Ω), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μηνών (με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου), ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: Επαφή με τους αποφοίτους του Προγράμματος και ανάπτυξη του συλλόγου αποφοίτων, Ανάπτυξη σχέσεων με τις επιχειρήσεις, διοργάνωση συνεδρίων, παρουσιάσεων ομιλιών από διακεκριμένα στελέχη της αγοράς, Υποστήριξη της οργάνωσης του προγράμματος μαθημάτων και διεκπεραίωση όλων των θεμάτων φοιτητικής μέριμνας.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-89-ΨΘΓ1469Β4Μ-ΡΜΗΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA)