Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009528204

Ημ/νια Δημοσίευσης : 12/11/2021

Αριθμός: 124 / 2021

Πρωτόκολλο: 42435/2021

Προθεσμία υποβολής: 17/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Διεξαγωγή εκδήλωσης με επισιτιστικές υπηρεσίες στις 09/12/2021 για 70 συμμετέχοντες στο πλαίσιο συνάντησης με τους φοιτητές του Τμήματος Μερικής Φοίτησης (23η σειρά) προκειμένου να συζητηθούν οι απόψεις και οι εμπειρίες που αποκόμισαν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του προγράμματος κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 και επιπλέον να συζητηθούν προτάσεις βελτίωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην δια ζώσης εκπαίδευση.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000920» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΔΙΕΘΝΗ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ (MASTER IN BUSINESS ADMINISTRATION - MBA INTERNATIONAL)", ΣΕΙΡΑ 2020-2022 – ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0009-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-124-21PROC009528204