Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009466117

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/11/2021

Αριθμός: 119 / 2021

Πρωτόκολλο: 40456/2021

Προθεσμία υποβολής: 08/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια παπύρων και ντοσιέ στο πλαίσιο αποφοίτησης/ορκωμοσίας της σειράς 17, ΜΤ-0022-19 τμήματος πλήρους φοίτησης για 24 άτομα.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002219» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2019-2020 - [ΜΤ-0022-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-119-21PROC009466117