Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009465571

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/11/2021

Αριθμός: 118 / 2021

Πρωτόκολλο: 40457/2021

Προθεσμία υποβολής: 08/11/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια παπύρων και ντοσιέ στο πλαίσιο αποφοίτησης/ορκωμοσίας της σειράς 16, ΜΤ-0022-18 τμήματος πλήρους φοίτησης για 42 άτομα.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002218» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2018-2019 - [ΜΤ-0022-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-118-21PROC009465571