ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SMART WATER FUTURES: DESIGNING THE NEXT GENERATION OF URBAN DRINKING WATER SYSTEMS-WATER FUTURES (position code 3366-PR1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/01/2022

Αριθμός: 78 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/40383-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "SMART WATER FUTURES: DESIGNING THE NEXT GENERATION OF URBAN DRINKING WATER SYSTEMS-WATER FUTURES" (position code 3366-PR1)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-78-ΨΟΩΖ469Β4Μ-40Υ

----

File: RESULTS-INVITATION-2021-78