ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: TRUSTED, TRACEABLE AND TRANSPARENT ONTOLOGICAL KNOWLEDGE ON BLOCKCHAIN (OntoChain) (positions code 3301-PR3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 28/01/2022

Αριθμός: 77 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/40092-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "TRUSTED, TRACEABLE AND TRANSPARENTONTOLOGICAL KNOWLEDGE ON BLOCKCHAIN (OntoChain)" (positions code 3301-PR3)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-77-ΩΥ9Λ469Β4Μ-Ν0Ξ

----

File: RESULTS-INVITATION-2021-77