ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: FACTLOG, ENERGY - AWARE FACTORY ANALYTICS FOR PROCESS INDUSTRIES (position code 3142-PR7)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 26/11/2021

Αριθμός: 74 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/39965-21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ "FACTLOG, ENERGY - AWARE FACTORY ANALYTICSFOR PROCESS INDUSTRIES" (position code 3142-PR7)

Τυχόν ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται σε αποκλειστική προθεσμία πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-74-ΨΟ3Ο469Β4Μ-4ΓΔ

----

File: RESULTS-INVITATION-2021-74