Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009426894

Ημ/νια Δημοσίευσης : 26/10/2021

Αριθμός: 106 / 2021

Πρωτόκολλο: 38756/2021

Προθεσμία υποβολής: 31/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διεξαγωγή συνάντησης/δείπνου με τους φοιτητές της 21ης σειράς και τους διδάσκοντες του Προγράμματος, μετά την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών υποχρεώσεων του Τμήματος. Θα προσφερθεί μενού φαγητών και ποτών με μέγιστο αριθμό ατόμων 45.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000718» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π. Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) - ΣΕΙΡΑ 2018-2020 - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-106-21PROC009426894