Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009427448

Ημ/νια Δημοσίευσης : 26/10/2021

Αριθμός: 107 / 2021

Πρωτόκολλο: 38939/2021

Προθεσμία υποβολής: 31/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά φορητού υπολογιστή για κάλυψη αναγκών της δια ζώσης διδασκαλίας των μαθημάτων του προγράμματος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000720» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΔΠΜΣ) ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) ΣΕΙΡΑ 2020 - 2022 – ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-107-21PROC009427448