Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009412623

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/10/2021

Αριθμός: 102 / 2021

Πρωτόκολλο: 38571/2021

Προθεσμία υποβολής: 27/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια υπηρεσιών μεταφοράς αντικειμένων/υλικών για τις ανάγκες διοργάνωσης του ΟΠΑ RUN» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN - [ΕΡ-2826-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-102-21PROC009412623