Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009413113

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/10/2021

Αριθμός: 103 / 2021

Πρωτόκολλο: 38572/2021

Προθεσμία υποβολής: 27/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μίσθωσης και εγκατάστασης/αποξήλωσης πέντε (5) τεμαχίων τραπέζια διαστάσεων 1.80 Χ 0.75 μ. για τις ανάγκες διεξαγωγής του αγώνα ΟΠΑ RUN.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN - [ΕΡ-2826-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-103-21PROC009413113