Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009414046

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/10/2021

Αριθμός: 105 / 2021

Πρωτόκολλο: 38421/2021

Προθεσμία υποβολής: 27/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εμπορικών προϊόντων από την εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης του ΟΠΑ τα οποία θα προσφερθούν στους φοιτητές της σειράς.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31004720» και τίτλο «ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0047-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-105-21PROC009414046