Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009412215

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/10/2021

Αριθμός: 101 / 2021

Πρωτόκολλο: 38574/2021

Προθεσμία υποβολής: 27/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια μπαλονιών (δρομέα και στήλη) πλαισίωσης-υποστήριξης και έξοδα μεταφοράς για τις ανάγκες διοργάνωσης του ΟΠΑ RUN» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN - [ΕΡ-2826-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-101-21PROC009412215