Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009384136

Ημ/νια Δημοσίευσης : 19/10/2021

Αριθμός: 98 / 2021

Πρωτόκολλο: 37793/2021

Προθεσμία υποβολής: 24/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια έξι (6) τεμαχίων βραβείων ξύλινης κατασκευής για τις ανάγκες διοργάνωσης του ΟΠΑ RUN» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN - [ΕΡ-2826-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-098-21PROC009384136