Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009383940

Ημ/νια Δημοσίευσης : 19/10/2021

Αριθμός: 97 / 2021

Πρωτόκολλο: 37791/2021

Προθεσμία υποβολής: 24/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά εξοπλισμού και υλικών άμεσης ανάλωσης (Laptop, Apple iPad Mini, Οθόνη, Ext DVD, Ακουστικά, Ποντίκι, Γυαλί προστασίας) για την κάλυψη των αναγκών του Επικ. Καθηγητή Δρόσσου Δημήτριου» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309601» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - [ΕΡ-3096-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-097-21PROC009383940