Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009357074

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/10/2021

Αριθμός: 92 / 2021

Πρωτόκολλο: 36897/2021

Προθεσμία υποβολής: 18/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια εκτυπωτή για τις ανάγκες της γραμματείας του προγράμματος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31000719» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ (EXECUTIVE MBA) - ΣΕΙΡΑ 2019-2021 - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0007-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-092-21PROC009357074