Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009356098

Ημ/νια Δημοσίευσης : 13/10/2021

Αριθμός: 90 / 2021

Πρωτόκολλο: 37317/2021

Προθεσμία υποβολής: 18/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια προωθητικού υλικού (χαρτόνια σήμανσης/πληροφοριών) για τις ανάγκες διοργάνωσης του ΟΠΑ RUN» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN - [ΕΡ-2826-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-090-21PROC009356098