ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ»

Ημ/νια Δημοσίευσης : 08/10/2021

Αριθμός: 72 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/36576-21

Προθεσμία υποβολής: 25/10/2021

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ-ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Φορολογικό Δίκαιο για Νομικούς - Οικονομολόγους» και κωδικό 20597 και με επιστημονικό υπεύθυνο, τον Ομότιμο Καθηγητή Γεώργιο Βενιέρη, προτίθεται να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ένα (1) φυσικό πρόσωπο, για την τεχνική / γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος, σύμφωνα με την από 06/10/2021 απόφαση της 101ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών & Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (ΑΔΑ: ΡΟ39469Β4Μ-7ΜΨ). Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί είναι, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κυρίως το εξής: Τεχνική / γραμματειακή υποστήριξη του Προγράμματος, συμβολή στη διαχείριση καρτέλας καταρτιζόμενων, εισαγωγή και διαχείριση των καταρτιζόμενων στο Πληροφορικό Σύστημα διαχείρισης, καθώς και στη διαχείριση πλατφόρμας εκπαίδευσης.

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-72-61Ν3469Β4Μ-41ΛΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΝΑ (1) ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ / ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΥΣ»