Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009316028

Ημ/νια Δημοσίευσης : 06/10/2021

Αριθμός: 84 / 2021

Πρωτόκολλο: 36182/2021

Προθεσμία υποβολής: 11/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Προμήθεια υπηρεσιών μουσικής πλαισίωσης-υποστήριξης για τις ανάγκες διοργάνωσης του ΟΠΑ RUN» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN - [ΕΡ-2826-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-084-21PROC009316028