ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 01/10/2021

Αριθμός: 71 / 2021

Πρωτόκολλο: 1807/35410-21

Προθεσμία υποβολής: 15/10/2021

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου, για τον Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ), στο πλαίσιο του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021», με κωδικό 11329701

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ 2020-2021», με κωδικό 11329701, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Χριστόπουλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 22/09/2021 απόφαση της 98ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 με (ΑΔΑ: 6486469Β4Μ-1ΒΟ), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, ορισμένης χρονικής διάρκειας έως δύο (2) μηνών, ένα έμπειρο στέλεχος για τον Διοικητικό, Οικονομικό και Συμβουλευτικό συντονισμό των δράσεων του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του ΟΠΑ. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα του ανατεθεί, είναι το εξής: «Διοικητικός, Οικονομικός και Συμβουλευτικός συντονισμός των δράσεων του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης του ΟΠΑ»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2021-71-ΩΗ8Χ469Β4Μ-ΦΜ5Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΆΣΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ