Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009308007

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/10/2021

Αριθμός: 79 / 2021

Πρωτόκολλο: 35942/2021

Προθεσμία υποβολής: 10/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 40 βιβλίων που θα μοιραστούν στο πλαίσιο εκδήλωσης του προγράμματος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002521» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0025-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-079-21PROC009308007