Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009300545

Ημ/νια Δημοσίευσης : 04/10/2021

Αριθμός: 75 / 2021

Πρωτόκολλο: 35672/2021

Προθεσμία υποβολής: 09/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο « ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ/ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47Α ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11314401» και τίτλο «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47Α ΚΑΙ ΛΕΥΚΑΔΟΣ 31 (ΠΡΩΗΝ 33) ΑΚΙΝΗΤΟΥ - [ΕΡ-3144-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-075-21PROC009300545