Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009290170

Ημ/νια Δημοσίευσης : 30/09/2021

Αριθμός: 69 / 2021

Πρωτόκολλο: 35053/2021

Προθεσμία υποβολής: 05/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Αγορά ενός Apple MacBook Air 13 Late 2020 M1 512 SG για την κάλυψη των αναγκών του Αναπλ. Καθηγητή Αλέξανδρου Παπαλεξανδρή» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11309201» και τίτλο «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - [ΕΡ-3092-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-069-21PROC009290170