Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009225527

Ημ/νια Δημοσίευσης : 20/09/2021

Αριθμός: 62 / 2021

Πρωτόκολλο: 33482/2021

Προθεσμία υποβολής: 25/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διεξαγωγή εκδήλωσης υποδοχής νέων φοιτητών του Προγράμματος στο ξενοδοχείο RadissonBlu Hotel στις 01/010/2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002521» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0025-21]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-062-21PROC009225527