Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009206819

Ημ/νια Δημοσίευσης : 15/09/2021

Αριθμός: 56 / 2021

Πρωτόκολλο: 32950/2021

Προθεσμία υποβολής: 20/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή τριών (3) coffee break για (35) τριάντα πέντε άτομα, παροχή δείπνου στις 25/09/2021, παροχή δύο (2) διανυκτερεύσεων στις 24-25/09/2021, διάθεση αίθουσας με κάλυψη τεχνολογικού εξοπλισμού για παρουσιάσεις/προβολές βιντεοσκοπημένου υλικού και power point presentation στις 24-26/09/2021, στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδήλωσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Μ/Φ στις 24-26/09/2021 στην περιοχή της ορεινής Αρκαδίας.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002320» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0023-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-056-21PROC009206819