Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009205220

Ημ/νια Δημοσίευσης : 15/09/2021

Αριθμός: 54 / 2021

Πρωτόκολλο: 32787/2021

Προθεσμία υποβολής: 20/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Μίσθωση τουριστικού λεωφορείου για τη μεταφορά τριάντα πέντε (35) ατόμων, στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδήλωσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Μ/Φ στις 24-26/09/2021 (11η συνέλευση 26/05/2021) στην περιοχή της ορεινής Αρκαδίας.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31002320» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" – ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0023-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΠΥΠ-2021-054-21PROC009205220