Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009204483

Ημ/νια Δημοσίευσης : 15/09/2021

Αριθμός: 53 / 2021

Πρωτόκολλο: 32822/2021

Προθεσμία υποβολής: 20/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Διοργάνωση σεμιναρίου στις 25/09/2021, τριάντα πέντε (35) ατόμων, στο πλαίσιο διοργάνωσης εκδήλωσης του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Υπηρεσιών Μ/Φ στις 24-26/09/2021 (11η Συνέλευση 26/05/2021) στην περιοχή της ορεινής Αρκαδίας» στο πλαίσιο του έργου με κωδικός ΕΕ «31002320» και τίτλο «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ" - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0023-20]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-053-21PROC009204483