Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009199327

Ημ/νια Δημοσίευσης : 14/09/2021

Αριθμός: 50 / 2021

Πρωτόκολλο: 32542/2021

Προθεσμία υποβολής: 20/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια 250 τεμαχίων μπλουζών (φούτερ) αναφορικά με το πρόγραμμα Erasmus+ 2020-21 με χρήση λογότυπου ΟΠΑ.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11329601» και τίτλο «ERASMUS+2020-2021 [ΕΡ-3296-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-050-21PROC009199327